RODO

Polityka prywatności

§ 1

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przy-stań Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Asnyka 1, 05-520 Konstancin- Jeziorna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000929030, o numerze NIP 1231502819.

§ 2

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:
mailowo: …………………………
telefonicznie: …………………….


§ 3

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

§ 4

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.


§ 5

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych:

  • związanych z realizacją umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny
    do realizacji praw i obowiązków umownych;
  • w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ustawy
    z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W kwestii okresu przechowywania danych zastosowanie ma art. 29. 1. Ustawy o Prawach Pacjenta, zgodnie
    z którym dokumentacja medyczna będzie przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO;
  • finansowo – księgowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym umowę wykonano lub rozwiązano, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym przede wszystkim w celu obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane będą przechowywane zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń.

§ 6

Przetwarzamy Twoje dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji umowy możemy powierzać dane podwykonawcom współpracującym z nami w zakresie udzielanych świadczeń medycznych, usług księgowych oraz podmioty, którym powierzono archiwizację i niszczenie dokumentacji medycznej.


§ 7

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.